MAGNUS ANDERSEN (DK), Vocals & Lyrics 


Udstillingsperiode: 27. november - 6. marts 2022


Foto: David Stjernholm / @david_stjernholm MAGNUS ANDERSEN (DK), Vocals and Lyrics

*English below

Med en legende, nærmest forelsket tilgang til maleriet skaber Magnus Andersen værker, der kryber ind under huden; værker, hvori hygge og uhygge går hånd i hånd.

Titlen på udstillingen er Vocals and Lyrics og peger ifølge kunstneren selv på, at hvert motiv er en form for stemmeøvelse eller sangtime: en lille lektion for at træne stemmen og forme små fortællinger gennem sangtekster. Hele tiden ser vi igennem flere lag i malerierne, at det tematiske og det metodiske cirkler om hinanden. Måske skal vi forstå stemme-øvelserne som malertekniske greb: når én nuance af rød bruges overfor en anden, når forskellige stilarter kombineres, og når man går fra oliemaling i ét værk over til akrylmaling på ugrundet lærred i et andet. Og måske er lyrikken eller teksterne værkernes individuelle fortællinger, der hvor scenen sættes og det psykologiske lag males op.

I værket An der Holstebroischen Heide I befinder vi os i kunsthallens geografiske nærområde. Motivet er en trimmet, rund og grøn busk, der optager det meste af billedfladen og er placeret helt centralt i rammen. På busken hænger sutter, ligesom vi kender det fra suttetræer: Et fænomen, hvor overgangen fra baby til barn ritualiseres, og man siger farvel til sin sut. Hvor nuttet og tragisk. Forrest i højre hjørne på græsplænen sidder en grå kanin klædt i en rød vest. Måske er det et tøjdyr, eller måske en af de mange kaniner, som forældre giver deres børn, så de kan ”øve sig i at tage ansvar for et dyr ”, inden de så får lov til at få den mere værdsatte hundehvalp. Der er noget absurd og satirisk over titlens henvisning til en ”Holstebrosk hede” i kombination med motivet. Den jyske hede er et næsten helligt symbol for dansk natur samt et yndet malerisk motiv, og samtidig er det et grundigt menneske-kæmmet landområde, hvor visse ting får lov at gro og andre ting konsekvent luges væk.

I værket Musikalische Grundschule, Rot (school hallway magician) står en ung figur med et klæde omkring sig og synger foran en rød dør i en rød gang med rødt gulv. Her kan man også komme til at tænke på udstillingsstedets nærmiljø, nemlig tilknytningen til byens talentskole og herunder MGK – det musikalske grundkursus. Motivet af fanget i en form for ”snapshot”, og det lader til, at figuren henvender sig til os. Men der er en udefinerbar stemning i alt det røde, hvad foregår der egentlig? I udstillingen finder vi yderligere to portrætter, herunder en måge, siddende fint til bords med en tallerken asparges og stenbiderrogn. I værket Lächelnde Wolken (hyggelig udsigt II) zoomer vi længere ud og ser ud over noget, der kunne være et vestjysk marklandskab. De efterårsbrune marker uden plantevækst indrammes af smalle, grønne græshegn. Det meste af billedfladen udgøres af en himmel, hvorpå der dog alligevel fremstår et form for portræt: en stor, svævende sky, der former en slags “smiley”.

I Vocals and Lyrics opleves vores romantiske forestillinger om landliv, ungdomsliv og ”det søde liv” nærmest klaustrofobiske eller klistrede. Kunstneren lokker os ind med et smil på læben, mens en snigende kvalm urolighed breder sig. Der er stor kærlighed til maleriet i værkerne både i motiverne og metoderne, for ikke at nævne de tysksprogede titler, som med et glimt i øjet leder tankerne hen på nabolandets tunge, maleriske tradition. Værket er hele tiden bevidst om sin egen ambivalente position, og man kan måske sige, at kunstneren får begge sider af mønten med. Intet er entydigt godt eller entydigt dårligt.

Magnus Andersen (f. 1987) er uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i København og Städelschule i Frankfurt Am Main. Han har bl.a. haft soloudstillinger på Neue Alte Brücke i Frankfurt, Gio Marconi i Milano, Kunstverein Wiesbaden og senest på Tranen, Hellerup. Derudover driver han udstillingssted Bizarro med Louis Scherfig og Mai Dengsøe. 


Adresse:
HUSET FOR KUNST & DESIGN
Nørrebrogade 1
7500 Holstebro

Åbningstider:
Torsdag og fredag kl. 14.00 - 18.00
Lørdag og søndag kl. 12.00 -16.00
Gratis adgangFor mere information kontakt kunstnerisk leder Anna Margrethe Pedersen via e-mail:
info@hfkd.dk 


*English version:

Through a playful love affair with painting Magnus Andersen makes artworks that crawl under your skin; works where the cosy and the creepy walk hand in hand.

The title of the exhibition is Vocals and Lyrics, which according to Andersen points to every motif as a vocal exercise or a song lesson: A small lesson to train your voice and verbalize small compact narratives through lyrics. We are looking through multiple layers in the paintings, the thematic and methodological circles each other. Maybe we need to understand the vocal exercises as the painting techniques: when one nuance of red is used together with another nuance of red; when different styles are combined or when Andersen use oil painting in one work and then use acrylic paint on ungrounded canvas in another. And maybe the lyrics are the individual narrative of each work, where the stage is set and the psychological layers are applied.  

In the piece An der Holstebroischn Heide I (translated from German: On the Moors of Holstebro) we find ourselves in the geographical vicinity of the exhibition space. The motif is a trimmed, round, green bush taking up most of the image surface and placed in the middle of the frame. On the bush hang pacifiers, like we see it on “suttetræer” (pacifier trees): a phenomenon where the transition from being a baby to becoming child is ritualized and you leave your pacifier behind by hanging it on a tree. How cute and tragic. In the front on the right side on the lawn a grey rabbit sits dressed in a red vest. Maybe it is a teddy bunny or maybe it is one of those rabbits that parents give their children so they can practice taking responsibility for a living animal before they are allowed to get the more valued puppy. There is something absurd and satirical about the title referring to the moors of Holstebro. The moors of Jutland are an almost sacred symbol of Danish nature and a popular art historical motif. At the same time the moors are a thoroughly kept piece of land, where some things are allowed to grow, and other things are consistently weeded out. 

We find a young character wrapped in a blanket singing in a red hallway in front of a red door in the piece Musikalische Grundschule, Rot (school hallway magician) (the first part of the title translates: Musical Foundation Course, Red). This again brings to mind the local environment of the exhibition space and its affiliation with the town’s art school, including the music course MGK. The image has a snapshot-like feel to it and it seems like the figure is addressing us. But the mood of the very red painting is hard to grasp. What is in fact going on? In the exhibition we find two other portraits, including a seagull politely seated at a set table with a plate of asparagus and beetle roe, however in the piece Lächelnde Wolken ( hyggelig udsigt II) (Translates: Smilling Clouds ( cosy view II)) we zoom further out overlooking something that could be the farmland in West Jutland. The autumn-brown fields without plant growth are framed by narrow, green grass fences. Most of the image surface is made up of the sky above, on which, however, a kind of portrait does appear: a large, floating cloud that forms a kind of “smiley”.

In the exhibition Vocals and Lyrics our romantic ideas about country living, youth and “ the sweet life” become almost claustrophobic and sticky. The artist draws us in with a smile on our face, while a growing sense of unease takes hold of us. There is a great love for painting evident in both the motifs and the methods, not to mention the German titles that with a twinkle in Andersen’s eye nods towards the heavy painting tradition of the neighboring nation. Andersen’s works are aware of their own ambivalence, and you might say that he includes both sides of the coin. Nothing is uniquely good or bad. 


Magnus Andersen (b. 1987) has graduated from The Royal Academy of Copenhagen and Städelschule in Frankfurt Am Main. He has had solo exhibitions at Neue Alte Brücke in Frankfurt, Gio Marconi in Milan, Kunstverein Wiesbaden and most recently at Tranen in Hellerup. Furthermore he runs the exhibition space Bizarro in Copenhagen with Louis Scherfig and Mai Dengsø. Udstillingsprogrammet på HFKD er generøst støttet af Færchfonden, 15. Juni Fonden, Statens Kunstfond, Det Obelske Familiefond, Augustinus Fonden og Holstebro Kommune.

-

The program at HFKD is generously supported by Færchfonden, 15. Juni Fonden, The Danish Art Foundation, Det Obelske Familiefond, Augustinus Fonden and Holstebro Municipality.

using allyou.net